Договір публічної оферти

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Міжнародного благодійного фонду «Український Жіночий Фонд», ідентифікаційний код юридичної особи 25916711, що знаходиться за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул. Ростиславська, 5Б (далі – «Фонд»), в особі директора Бондар Олесі Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://uwf.org.ua/ далі – «Вебсайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення
відповідної інформації на Вебсайті.

1.3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд
самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в межах власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін
Договору.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері захисту прав жінок, підтримці розвитку жіночих/феміністичних громадських організацій і розвитку феміністичного руху в Україні через навчання, грантові програми та інші ресурси.

3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

3.3. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Вебсайті.

4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ

4.1. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

4.2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та
законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.3. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Вебсайті.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в межах своєї статутної діяльності.

5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.

5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6. АКЦЕПТ

6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський
розрахунковий рахунок Фонду.

6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.

7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом
переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами
у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. КОНТАКТНІ ДАНІ
Назва: Міжнародний благодійний фонд «Український Жіночий Фонд»
Адреса: Україна, 04116, м. Київ, вул. Ростиславська, 5Б, оф. 331
Email: uwf@uwf.org.ua